Więcej formalności przy zakupie węgla Ekogroszku Workowanego

Więcej formalności przy zakupie węgla i przepisy akcyzowe

Nowelizacja przepisów akcyzowych spowodowała zwiększenie formalności związanych 
z zakupem węgla przez indywidualnych odbiorców. Swoje stanowisko w tej sprawie przekazała 
w styczniu resortowi finansów Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla, skupiająca ponad sto podmiotów dysponujących ponad 350 składami węgla w całej Polsce. Przedstawiciele Izby zwracają uwagę m.in. na negatywne podejście części klientów do podawania szczegółowych danych osobowych i legitymowania się przy zakupie węgla oraz na konieczność rygorystycznego ewidencjonowania nawet niewielkich transakcji. Od początku 2012 r. wszystkie wyroby węglowe są obłożone akcyzą, z której jednak zwolnieni są nabywcy węgla na opał – przede wszystkim gospodarstwa domowe, ale także m.in. rolnicy, szkoły, szpitale, jednostki pomocy społecznej oraz – po spełnieniu określonych warunków – niektóre firmy, np. energochłonne. Aby nie płacić akcyzy, konieczne jest dopełnienie wielu ważnych formalności, w tym złożenie oświadczeń o przeznaczeniu kupowanego węgla. Trzeba też spełnić wymogi związane z przemieszczaniem zwolnionego z akcyzy paliwa.

Nowe przepisy obowiązują do 2019 roku

Znowelizowane przepisy akcyzowe, obowiązujące od początku 2019 roku, precyzują niektóre formalności wymagane do zwolnienia kupowanego węgla z akcyzy. Wśród warunków jest m.in. – dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej – podanie w oświadczeniu 
o przeznaczeniu węgla: imienia, nazwiska i adresu, a także numeru PESEL oraz numeru dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, zaś nabywca musi wylegitymować się sprzedawcy.

Trudności w procedurach

Poczucie nadmiernego obciążenia obowiązkami formalnymi przy nabyciu wyrobów węglowych 
w zwolnieniu od akcyzy, w dłuższej perspektywie może negatywnie wpłynąć na sytuację zrzeszonych w Izbie podmiotów zajmujących się legalnym obrotem tymi wyrobami. Już teraz bowiem wiele 
z podmiotów gospodarczych obserwuje, że w momencie przekazania informacji o konieczności podania numeru PESEL oraz okazania i spisania numeru dowodu osobistego, nabywcy rezygnują 
z zakupu wyrobów węglowych – wskazała Izba w liście do resortu finansów. Kiedy sprzedawca ma prawo doliczyć akcyzę do sprzedawanego węgla? Jeżeli klient odmówi podania danych i
wylegitymowania się – często powołując się na RODO – sprzedawca, według niektórych interpretacji prawnych, jest zobowiązany doliczyć akcyzę do ceny węgla. Także wówczas – jak obserwują przedstawiciele Izby – zdarza się, że odbiorcy rezygnują z zakupów.

Proponowane zmiany

Izba postuluje modyfikację art. 31a ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym w kierunku usunięcia obowiązku podawania w oświadczeniach składanych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej numeru PESEL oraz dowodu osobistego, lub chociaż rezygnację z samego podawania numeru dowodu – w sytuacji, gdy PESEL wystarczy do identyfikacji nabywcy. W piśmie do Ministerstwa Finansów Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla zwraca także uwagę na problem ewidencjonowania dostaw wyrobów węglowych także poniżej, jednorazowo, 200 kilogramów. Chodzi o dostawy realizowane przez pośredników, na rzecz odbiorców korzystających ze zwolnienia z akcyzy. Dotąd stosowano tu uproszczenia, dzięki którym pośrednicy nie musieli dodatkowo ewidencjonować tej tzw. sprzedaży paragonowej, co było istotnym ułatwieniem w wypełnianiu obowiązków związanych z opodatkowaniem węgla akcyzą.